Δείτε όλα τα νέα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Κινηματογραφικής Μηχανής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ DIGITAL CINEMA 2K & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ¨ΚΗΠΟΣ¨ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΔΙΑ Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός συστήματος κιν/φικής μηχανής προβολής & συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κιν/φο ΚΗΠΟΣ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ , συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

Σχετικά έγγραφα :
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη και Παραρτήματα